Rent drikkevand

Vandinstallation der sikrer drikkevandet

Danmark er velsignet med rigeligt og rent drikkevand af meget høj kvalitet, men det er afgørende, at det rene vand ikke forurenes af nedslidte, uhensigtsmæssige og direkte forkerte installationer.

Dansk drikkevandskontrol er en certificeringsordning.

Drikkevand er et fødevareprodukt

Vandforsyningerne betragter deres virksomhed som en levnedsmiddelvirksomhed hvor man i produktionen arbejder ud fra en række skærpede krav der skal bidrage til at sikre en høj hygiejnestandard, både på vandværket og i hele ledningsnettet.

Der arbejdes ud fra strategier og ønsker om at skabe stor tryghed for både kunder og samfundet. Der skal være færrest mulige driftsforstyrrelser og en miljømæssig forsvarlig drift. Strategierne betyder at man ikke kun vil leve op til gældende lovkrav, men at man ønsker at fremstille drikkevand som en vigtig fødevare på lige fod med mælk, juice, læskedrikke m.v.

Det betyder også at man ikke kun er opmærksomme på kvaliteten af drikkevandet som leveres fra vandværket til matriklen, men at man også interesserer sig for drikkevandets kvalitet, helt frem til bygningens sidste tappehane.

Sikring mod tilbagestrømning

I forlængelse af myndighedernes stigende krav til fremstilling og kvalitetssikring af drikkevand ønsker vandforsyningerne at minimere risikoen for tilbagestrømning af vand fra forbrugere og erhvervsvirksomheder til gadeledningsnettet, da tilbageløb kan medføre forurening af de offentlige ledningsnet og derved det fælles drikkevand.

Derfor ønsker man gennem løbende informationskampagner at gøre kunderne opmærksomme på, at uanset om man er en lille café eller en større virksomhed med kantinedrift, så gælder kravene omkring fødevarekontrol også i relation til få efterset og sikret sine bygningers vandinstallationer, således at vandet herfra ikke kan strømme tilbage til gadeledningsnettet.

Installationer der kræver særlig sikring

Drikkevandssikkerhed omhandler alle og uanset hvilken position man indtager i fødevarekæden, kan man være sikker på at blive draget til ansvar, hvis noget går galt. Nedenfor nævnes eksempler på vandinstallationer som kræver en særlig sikring:

 • Bilvaskeanlæg
 • Svømmebade
 • Hospitalsinstallationer og lignende områder
 • Laboratorier, der arbejde med biologisk og mikrologisk materiale
 • Virksomheder beskæftiget med fødevarefremstilling
 • Landbrugs avls- og driftsbygninger samt ridecentre
 • Regnvandsanlæg
 • Sprinkleranlæg med vandreservoir
 • Marinaer

Siden 2019 har vi været certificeret partner under Dansk Drikkevandskontrol og kan derfor tilbyde specialiserede eftersyn af bygningers vandinstallationer. Ved eftersynet udstedes en vandinstallationsattest, som er bygningsejerens dokumentation for, at ejendommens drikkevandsinstallationer er undersøgt og at ventiler og sikringsløsninger løbende bliver vedligeholdt i henhold til gældende anvisninger.

Vandinstallationsattest dokumenterer sikkerheden

I henhold til Bygningsreglementet er det bygningsejerens ansvar at sikre drikkevandssikkerheden fra vandmåler til bygningens sidste tappested. Vandforsyningerne kan forlange dokumentation for, at vandinstallationerne i ejendomen er blevet efterset og fungerer forsvarligt.

Derfor tilbyder vi at udarbejde en vandinstallationsattest, som udstedes af Dansk Drikkevandskontrol i forbindelse med eftersyn af bygningens vandinstallationer. Attesten fungerer på linje med fødevareindustriens smileyordning, og er et bevis for, at bygningsejeren har sikret drikkevandet i bygningen mod forurening fra behandlet vand.

Vi foretager eftersyn hos ejendomme med store vandsystemer, f.eks.:

 • almennyttige boligforeninger
 • andels- og ejerboligforeninger
 • ejendomsadministrationer
 • hoteller, restauranter, catering- og storkøkkener
 • offentlige forsyningsvirksomheder
 • virksomheder beskæftiget med fødevare- og medicinalproduktion.

Vandinstallationsattesten skal fornyes hvert andet år fra den udstedelsesdato, som står på attesten. Det vil sige, at bygningens vandinstallationer skal gennemgås hvert andet år af en statsautoriseret VVS-installatør, godkendt af Dansk Drikkevandskontrol.

(+45) 75 55 10 31
post@egtved-smedje.dk